(1)
Ryndak, V. G.; Allagulov, A. M.; Inozemtseva, N. V.; Torshina, A. V. DEVELOPMENT OF TEENAGE CLUB ACTIVITY IN THE SOVIET OUTOF- SCHOOL WORK IN ORENBURG REGION. hssr 2019, 7, 49-52.